5 ივლისის მთვარის დაბნელება, რომლითაც დაბნელებების დერეფანი სრულდება - რას შეცვლის ის თქვენს ცხოვრებაში და 6 ნიშანი, რომლებზეც ყველაზე მეტად იმოქმედებს

5 ივლისის მთვარის დაბნელება, რომლითაც დაბნელებების დერეფანი სრულდება - რას შეცვლის ის თქვენს ცხოვრებაში და 6 ნიშანი, რომლებზეც ყველაზე მეტად იმოქმედებს
5 ივ­ლისს ზა­ფხუ­ლის მე­სა­მე დაბ­ნე­ლე­ბას ვე­ლო­დე­ბით. წინა ორმა (5 და 21 ივ­ნი­სის) შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თზე ძა­ლი­ან იმოქ­მე­და, ზოგ­მა ვერც კი იგ­რძნო. ეს წელს მე­ო­თხე და­ბნე­ლე­ბაა. კი­დევ 2 გვე­ლო­დე­ბა: ერთი - 30 ნო­ემ­ბერს და მე­ო­რე - 12 დე­კემ­ბერს. ვნა­ხოთ, რას უნდა ვე­ლო­დეთ და რას მო­უ­ტანს ივ­ლი­სის მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა თი­თო­ეულ ნი­შანს. წი­ნას­წარ უნდა გი­თხრათ, რომ ზო­დი­ა­ქოს 12 ნიშ­ნი­დან ყვე­ლა­ზე მძაფ­რად მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბას 6 ნი­შა­ნი იგ­რძნობს.

5 ივ­ნი­სი­დან 5 ივ­ლი­სის ჩათ­ვლით "დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფა­ნია" - რა უნდა ვი­ცო­დეთ ამ ერთ
თვეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით

5 ივ­ლისს, თხის რქის მე­თო­თხმე­ტე გრა­დუს­ზე, 8:44-ზე ბოლო დაბ­ნე­ლე­ბა იქ­ნე­ბა კირჩხი­ბი-თხის რქის ღერძზე. გახ­სოვ­დეთ, რომ მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნის ემო­ცი­ებ­ზე მოქ­მე­დებს და ეცა­დეთ, მო­ე­რი­დოთ და­ძა­ბულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს. აგ­რეთ­ვე, შე­იძ­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნე­ბი არა­ა­დეკ­ვა­ტუ­რე­ბი და იმ­პულ­სუ­რე­ბი გახ­დნენ, და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გან. თუმ­ცა პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა გა­უმ­ჯო­ბეს­დეს. ზო­გი­ერ­თი ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა დას­რულ­დეს ერთი გარ­კვე­უ­ლი ეტა­პი, წერ­ტი­ლი და­უს­ვათ რა­ღაც საქ­მეს, და­ას­რუ­ლოთ დიდხ­ნი­ა­ნი პრო­ექ­ტე­ბი. ზო­გი­ერთს იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი მი­ე­ცე­მა. ზა­ფხუ­ლის დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფა­ნი სრულ­დე­ბა და უმე­ტე­სო­ბა მიხ­ვდე­ბა (შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თარ თავ­ზე იმუ­შა­ოს კი­დეც), რომ გა­თა­ვი­სუფ­ლდნენ წყე­ნისგან, ში­შე­ბისგან, ზედ­მე­ტი წო­ნისგან, მავ­ნე ჩვე­ვე­ბისგან, ნე­გა­ტი­უ­რი ემო­ცი­ე­ბისგან, ძვე­ლი კავ­ში­რე­ბის­გან, ოჯა­ხუ­რი კარ­მის, რა­ღა­ცა­ზე ან ვი­ღა­ცა­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის­გან და ა.შ. იყა­ვით მშვი­დი. ეცა­დეთ, იმუ­შა­ოთ სა­კუ­თარ თავ­ზე, არ და­იგ­რო­ვოთ ნე­გა­ტი­ვი და გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ იმის­გან, რაც წინსვლის­კენ მი­მა­ვალ გზა­ზე გიქ­მნით დაბ­რკო­ლე­ბებს.

დაბ­ნე­ლე­ბას ყვე­ლა­ზე მძაფ­რად იგ­რძნო­ბენ თხის რქი­სა და კირჩხი­ბის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი. აგ­რეთ­ვე, ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის შუა პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ვერ­ძე­ბი, სას­წო­რე­ბი, კუ­რო­ე­ბი და ქალ­წუ­ლე­ბი. ეცა­დეთ, იყოთ მშვი­დე­ბი და მაქ­სი­მა­ლუ­რად ნე­იტ­რა­ლუ­რად შე­ხე­დოთ მოვ­ლე­ნებს.

12 ივ­ლისს პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლი­დან გა­მო­ვა, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ვცემს, სწო­რად ჩა­მო­ვა­ყა­ლი­ბოთ ჩვე­ნი ფიქ­რე­ბი, სწორ გზას და­ვუბ­რუნ­დეთ.

გირ­ჩევთ, 20 ივ­ლი­სამ­დე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­ბი­ჯე­ბი არ გა­დად­გათ.

ახლა კი ვნა­ხოთ, რას უნდა მი­აქ­ცი­ოთ ყუ­რა­დღე­ბა, თქვე­ნი ნიშ­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მთვა­რის ამ თვე­ში.

ვერ­ძი

ბიზ­ნე­სი, კა­რი­ე­რა და სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი ითხოვს ყუ­რა­დღე­ბას. გა­თა­ვი­სუფ­ლდით ნე­გა­ტი­ვის­გან, იმის­გან, რაც გიშ­ლით ხელს მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში. და­ფიქ­რე­ბუ­ლად და გა­აზ­რე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ, შე­ად­გი­ნეთ სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა, რათა მი­აღ­წი­ოთ სა­სურ­ველს. იყა­ვით თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლი. თუ ხვდე­ბით, რომ წინსვლის­თვის გარ­კვე­უ­ლი ცოდ­ნა ან გა­მოც­დი­ლე­ბა გჭირ­დე­ბათ, მი­ი­ღეთ და უკვე მხრებ­გაშ­ლილ­მა მო­ი­თხო­ვეთ სა­კუ­თა­რი ად­გი­ლი, თა­ნამ­დე­ბო­ბა. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ სტა­ტუ­სის შეც­ვლის.

კურო

ეს დაბ­ნე­ლე­ბა მო­გა­ცი­ლებთ ში­შებს, რო­მ­ლებიც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია სამ­ყა­როს აღ­ქმას­თან. კარ­გად გა­მოჩ­ნდე­ბა, რა გიშ­ლით ხელს, რომ მი­ი­ღოთ სა­უ­კე­თე­სო შე­დე­გი. კარ­გი იქ­ნე­ბა, და­ას­რუ­ლოთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი, სა­ბუ­თ­ე­ბის გა­ფორ­მე­ბა დიპ­ლო­მის/სერ­ტი­ფი­კა­ტის აღე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოს სა­ზღვარ­გა­რე­თის ვიზა. შე­იძ­ლე­ბა სუ­ლი­ე­რი გზით გან­ვი­თა­რე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ და სა­კუ­თა­რი ში­ნა­გა­ნი სამ­ყა­რო სხვა­ნა­ი­რად და­ი­ნა­ხოთ. იყა­ვით გა­ბე­დუ­ლი და მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ი­ყე­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. თქვენ გაქვთ ყვე­ლა რე­სურ­სი, რომ და­ფა­სე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი გახ­დეთ.

ტყუ­პი

ეს დაბ­ნე­ლე­ბა სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ, გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­თ იმ ში­შის­გან, რომ ვერ გან­კარ­გავთ პარტნი­ო­რის ფუ­ლებს. სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ, სა­ერ­თო ან დიდ ფულ­თან გქონ­დეთ შე­ხე­ბა. უფრო მარ­ტი­ვად და სარ­ფი­ა­ნად შეძ­ლებთ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბას. აგ­რეთ­ვე, არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ კრე­დი­ტე­ბის და­ფარ­ვა და სა­მემ­კვიდ­რეო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. ხოლო, თუ ვალი უკვე და­ფა­რეთ, ის თან­ხა, რა­საც ბანკს უხ­დი­დით, სა­კუ­თარ თავ­ში და­ა­ბან­დეთ ან და­აგ­რო­ვეთ რამე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მის­თვის.

კირჩხი­ბი

პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი უნდა და­ა­რე­გუ­ლი­როთ. ყვე­ლამ იცის, რომ კე­თი­ლი და გუ­ლის­ხმი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი ხართ და ამით ბევ­რი სარ­გებ­ლობს. ვალ­დე­ბუ­ლი ხართ, პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა ისე და­ა­ლა­გოთ, რომ თქვენც გცენ პა­ტი­ვი, გა­და­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი იყოს საქ­მე­ე­ბი და თქვენც მი­ი­ღოთ შე­სა­ფე­რი­სი მხარ­და­ჭე­რა, და­ფა­სე­ბა. ეს ეხე­ბა რო­გორც საქ­მი­ან, ისე სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბებს. გაგრძელება
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif

გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
e87a93