"სწერვები" ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

"სწერვები" ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
მა­მა­კა­ცე­ბის უმე­ტე­სო­ბას მი­აჩ­ნია, რომ გა­ა­ვე­ბუ­ლი ქა­ლის ძი­რი­თა­დი პრობ­ლე­მა უსექ­სო­ბა ან უკა­ცო­ბაა, თუმ­ცა საქ­მე არც ისე მარ­ტი­ვად გახ­ლავთ, ძვირ­ფა­სო მა­მა­კა­ცე­ბო. ქა­ლე­ბის გა­ა­ვე­ბის მი­ზე­ზი ხში­რად მათ ბავ­შვო­ბა­ში უნდა ვე­ძე­ბოთ, რომ­ლის წი­ნა­პი­რო­ბაც დედ-მა­მას­თან არ­ცთუ "ტკბი­ლი" ურ­თი­ერ­თო­ბაა. შე­საძ­ლოა თქვენს გა­რე­მოც­ვა­ში არ­სე­ბულ რო­მე­ლი­მე "მა­წა­კას" საკ­მა­ოდ ადრე მო­უხ­და ცხოვ­რე­ბის გზის თა­ვი­სი ძა­ლე­ბით გა­კაფ­ვა, ან შე­საძ­ლოა ად­რე­უ­ლი ასა­კი­დან აწუ­ხებ­და უფრო დიდი ამ­ბი­ცი­ე­ბი. მოკ­ლედ, დღეს თემა "მა­წა­კებს" ეძღვნე­ბა და ჩვენ მო­გიყ­ვე­ბით, რო­გორ ვებ­რძო­ლოთ ე.წ. "სწერ­ვის" სა­ხე­ლით მო­ნათ­ლულ სუს­ტი სქე­სის ძლი­ერ წარ­მო­მად­გენ­ლებს ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბა­ში.

ჰა­ე­რის
ნიშ­ნის მა­წა­კე­ბი - ტყუ­პი, სას­წო­რი, მერ­წყუ­ლი

ტყუ­პი - გა­მო­ირ­ჩე­ვა იმით, რომ არაფ­რად აგ­დებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის აზრს. ავ­ტო­რი­ტე­ტებს აგ­დე­ბუ­ლად ექ­ცე­ვა.

ბრძო­ლის მე­თო­დე­ბი: მე­ტო­ქე მწა­რე რეპ­ლი­კე­ბით მწყობ­რი­დან უნდა გა­მო­იყ­ვა­ნოთ, რად­გან სწო­რედ ასეთ მო­მენ­ტშია გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად და­უნ­დო­ბე­ლი. მთა­ვა­რია, თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის თან­დას­წრე­ბით გიყ­ვი­როთ, რომ­ლის წარ­თმე­ვა­საც გი­პი­რებ­დათ.

თუ ის თქვე­ნი უფ­რო­სია - და­პი­რის­პი­რე­ბა იუ­მორ­ში გა­ა­ტა­რეთ. არა შე­გამ­ჩნი­ოთ, რომ გე­ში­ნი­ათ მისი, თო­რემ თავ­ზე წა­მო­გაჯ­დე­ბათ.

სას­წორს - არ ეში­ნია კონ­კუ­რენ­ცი­ის, რად­გან გამ­ჭრი­ა­ხი გო­ნე­ბის წყა­ლო­ბით ინ­ტრი­გე­ბის ხლარ­თვის დი­დოს­ტა­ტია.

ბრძო­ლის მე­თო­დე­ბი: მე­ტო­ქეს არ და­ა­ნახ­ვოთ ემო­ცი­ე­ბი. თუმ­ცა, მი­ახ­ვედ­რეთ, რომ აბუ­ჩად იგ­დებთ მის სწრაფ­ვას თქვე­ნი ბედ­ნი­ე­რე­ბა და­ან­გრი­ოს.

უფ­რო­სის გულს კომ­პლი­მენ­ტე­ბი­სა და სა­ჩუქ­რე­ბის გა­რე­შე ვერ მო­ი­გებთ. ამას­თა­ნა­ვე, მო­უ­ყე­ვით თქვე­ნი "უბე­დუ­რი ყო­ფის" შე­სა­ხებ. მაქ­სი­მა­ლუ­რად და­ამ­ძი­მეთ სი­ტუ­ა­ცია. მთა­ვა­რია, ტყუ­ილ­ში არ გა­მო­გი­ჭი­როთ.

მერ­წყუ­ლი - იმ­დე­ნად თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­მოყ­ვა­რე და უშ­რე­ტი ენერ­გი­ის მფლო­ბე­ლია, რომ მისი მე­ტო­ქე­ო­ბის არ უნდა გე­ში­ნო­დეთ, მაგ­რამ გა­მო­ნაკ­ლი­სე­ბიც არ­სე­ბო­ბენ...

ბრძო­ლის მე­თო­დე­ბი: ვერ იტანს ღია ბრძო­ლას და უხე­შო­ბას. არ უყ­ვარს სკან­და­ლე­ბი და თუ მისი გზი­დან ჩა­მო­შო­რე­ბა გა­და­წყვი­ტეთ, ამ რჩე­ვით ისარ­გებ­ლეთ.

უფ­რო­სის ყუ­რა­დღე­ბა რომ და­იმ­სა­ხუ­როთ, სა­მო­სი და მა­ნე­რე­ბი იდე­ა­ლუ­რი უნდა გქონ­დეთ. მე­ტყვე­ლე­ბა – მკა­ფიო და თავ­და­ჭე­რი.


მი­წის ნიშ­ნე­ბი - კურო, ქალ­წუ­ლი, თხის რქა

კურო - შემგრო­ვე­ბე­ლი, კო­ლექ­ცი­ო­ნე­რია. მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ბა არა აქვს რას შე­აგ­რო­ვებს: ნა­ხა­ტებს, წიგ­ნე­ბა, ფულს, მა­მა­კა­ცებს... მისი მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია – იცხოვ­როს ფუ­ფუ­ნე­ბით და კომ­ფორ­ტუ­ლად.

ბრძო­ლის მე­თო­დე­ბი: მე­ტო­ქეს მა­გი­ის ზე­მოქ­მე­დე­ბით თუ გა­უმკლავ­დე­ბით. ეწ­ვი­ეთ ჯა­დო­ქარს და პირ­ვე­ლი­ვე სე­ან­სის შემ­დეგ თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი მა­მა­კა­ცის ცხოვ­რე­ბი­დან ან პრო­ფე­სი­უ­ლი სფე­რო­დან "გა­აქ­რეთ".

უფ­როსს დი­თირ­ამ­ბე­ბი უნდა უმ­ღე­როთ, აღ­ფრთო­ვან­დით მისი მიღ­წე­ვე­ბი­თა და მიზ­ნე­ბით. შე­უ­ქეთ შვი­ლე­ბი და შე­საძ­ლოა, სა­მუ­და­მოდ მო­ი­გოთ მისი გული.

ქალ­წუ­ლი - კერ­კე­ტი კა­კა­ლია და ამას­თან, შხა­მი­ა­ნი ენა აქვს.

ბრძო­ლის მე­თო­დე­ბი: თქვე­ნი მე­ტო­ქე საკ­მა­ოდ ხელ­მომ­ჭირ­ნე ადა­მი­ა­ნია. გარ­და ამი­სა, სი­ლა­მა­ზის, მშვე­ნი­ე­რე­ბის აღ­ქმის უნა­რი არ გა­აჩ­ნია, არა­პო­ე­ტუ­რი ნა­ტუ­რაა. სწო­რედ ეს თვი­სე­ბე­ბით შეძ­ლებთ მის და­მარ­ცხე­ბას.

უფ­რო­სის გუ­ლის მო­სა­გე­ბად ყვე­ლა და­კის­რე­ბუ­ლი სა­მუ­შაო ვა­და­ზე ადრე, სა­უ­კე­თე­სოდ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი ჩა­ა­ბა­რეთ. არას­დროს მო­უყ­ვეთ თქვე­ნი ში­ნა­უ­რი ამ­ბე­ბი. მისი სა­ო­ჯა­ხო ამ­ბე­ბი კი გულ­დას­მით მო­ის­მი­ნეთ.

თხის რქა - ნამ­დვი­ლი "ტერ­მი­ნა­ტო­რია კა­ბა­ში". სა­ბედ­ნი­ე­როდ, მას­თან მა­მა­კა­ცე­ბი დიდ­ხანს ვერ ძლე­ბენ.

ბრძო­ლის მე­თო­დე­ბი: მე­ტო­ქე­სი ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ. იგი თა­ვად ისე მო­ა­ბეზ­რებს თქვენ სატ­რფოს, რომ თვა­ლის და­ხამ­ხა­მე­ბას ვერ მო­ას­წრებთ, უკან და­გიბ­რუნ­დე­ბათ.

უფ­რო­სი მხი­ა­რუ­ლი ის­ტო­რი­ე­ბით გა­არ­თეთ; გა­უ­ზი­ა­რეთ აზრი წა­კი­თხუ­ლი წიგ­ნე­ბის, ნა­ნა­ხი ფილ­მე­ბის შე­სა­ხებ და ცოტა ხან­ში სა­უ­კე­თე­სო მე­გობ­რე­ბი გახ­დე­ბით. გაგრძელება
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif

გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
2728293031 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
e87a93