აგვისტოს ფინანსური და სასიყვარულო ჰოროსკოპი - ზოდიაქოს რომელი ნიშნებისთვის იქნება ეს თვე განსაკუთრებით წარმატებული

აგვისტოს ფინანსური და სასიყვარულო ჰოროსკოპი - ზოდიაქოს რომელი ნიშნებისთვის იქნება ეს თვე განსაკუთრებით წარმატებული
რო­გო­რი იქ­ნე­ბა და რას მო­უ­ტანს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს აგ­ვის­ტო, ფი­ნან­სუ­რი და რო­მან­ტი­კუ­ლი თვალ­საზ­რი­სით:

ვერ­ძი

სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ, მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ ოჯახ­ში, მშობ­ლე­ბის გვერ­დით. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან, იმას­თა­ნაც კი, ვის­ზეც ადრე გაბ­რა­ზე­ბუ­ლი იყა­ვით. ოჯახ­ში ჰარ­მო­ნია და­ი­სად­გუ­რებს. შინ უმას­პინ­ძლეთ მე­გობ­რებს, სტუმ­რებს; ხში­რად მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი. სა­სურ­ვე­ლია, შე­ი­ძი­ნოთ ოჯა­ხუ­რი ნივ­თე­ბი, მეტი დრო და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი რე­სურ­სი გა­მო­ჰყოთ ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბის­თვის.

კურო

თვის და­სა­წყის­ში კო­მუ­ნი­კა­ცია და ურ­თი­ერ­თო­ბა მო­გინ­დე­ბათ. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ახ­ლობ­ლებ­თან, ნა­თე­სა­ვებ­თან. მაქ­სი­მა­ლუ­რად დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი იქ­ნე­ბით და თა­ვა­დაც გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, როცა კონ­ფლიქ­ტურ სი­ტუ­ა­ცი­ებს მე­გობ­რულ­ში გა­და­იყ­ვანთ. გა­მო­ი­ჩი­ნეთ მეტი
ინ­ტე­რე­სი ახ­ლობ­ლე­ბის საქ­მე­ე­ბის მი­მართ და თუ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გაქვთ, დაეხ­მა­რეთ მათ მოგ­ვა­რე­ბა­ში. მარ­ტო­ხე­ლა კუ­რო­ებს სა­ინ­ტე­რე­სო ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა მყარ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში გა­და­ი­ზარ­დოს. იყა­ვით ჰა­ე­რო­ვა­ნი და ღი­მი­ლი­ა­ნი სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქეს­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. აგ­ვის­ტო­ში სტა­ბი­ლუ­რი ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა გექ­ნე­ბათ. ნა­თე­სა­ვე­ბი ფუ­ლის გა­რე­შე არ დაგ­ტო­ვე­ბენ.

ტყუ­პე­ბი

თვის დასა­წყი­სი­დან ფუ­ლის მი­მართ ინ­ტე­რე­სი მო­გე­მა­ტე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სა­ვალის ინ­ტე­რე­სი გა­გიჩ­ნდეთ. გირ­ჩევთ, არ­სე­ბუ­ლი თან­ხა გო­ნივ­რუ­ლად და­ხარ­ჯოთ, რათა თვის ბო­ლოს ჯი­ბე­ცა­რი­ე­ლი არ დარ­ჩეთ. ზო­გი­ერ­თი ტყუ­პი შე­იძ­ლე­ბა მიხ­ვდეს, რომ და­ი­ღა­ლა არაფ­რის­მომ­ცე­მი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბით, რომ­ლის სე­რი­ო­ზუ­ლი და­ბო­ლო­ე­ბა კი­თხვის ნიშ­ნის ქვე­შაა და ტაიმ-აუტი აი­ღონ. ზოგი კი სა­კუ­თარი თა­ვის­თვის სა­სურ­ველ ნივთს შე­ი­ძენს კომ­პენ­სა­ცი­ის სა­ხით. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი ერ­თად გა­ემ­გზავ­რეთ და­სას­ვე­ნებ­ლად. ერ­თად გან­მარ­ტო­ე­ბით ყოფ­ნა ისე გე­სი­ა­მოვ­ნე­ბათ, რომ შე­იძ­ლე­ბა თა­ვი­დან შე­გიყ­ვარ­დეთ ერ­თმა­ნე­თი. მო­ე­რი­დეთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას.

კირჩხი­ბი


თა­ვა­დაც შე­ამ­ჩნევ­დით, რომ ივ­ლი­სის ბო­ლო­დან გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დათ გან­წყო­ბა. ღი­მი­ლი­სა და ფლირ­ტის გან­წყო­ბა­ზე დად­გე­ბით. ზო­გი­ერ­თი იმი­ჯის შეც­ვლას გა­და­წყვეტს, რაც სა­სი­ა­მოვ­ნოდ აი­სა­ხე­ბა თქვენს გა­რეგ­ნო­ბა­ზე და სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის ყუ­რა­დღე­ბა­საც და­იმ­სა­ხუ­რებთ. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა გა­უ­ჭირ­დეს და ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე რო­მა­ნიც კი გა­ა­ბას. ზო­გი­ერთს კი რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი მხო­ლოდ იმის­თვის დას­ჭირ­დე­ბა, რომ სა­კუ­თა­რი თავი სა­სურ­ვე­ლად იგ­რძნოს. რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ნან­სებს, ნელ-ნელა გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ. ახა­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბით შე­მო­სა­ვა­ლი მო­გე­მა­ტე­ბათ.

ლომი

შე­იძ­ლე­ბა ცოტა სენ­ტი­მენ­ტა­ლუ­რო­ბა და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა მო­გე­ძა­ლოთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ. შე­იძ­ლე­ბა გა­გიჩ­ნდეთ ში­შე­ბი, შე­ზღუ­დუ­ლად იგ­რძნოთ თავი ან გა­მოჩ­ნდნენ ფა­რუ­ლი მო­შურ­ნე­ე­ბი. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა უხერ­ხუ­ლო­ბა გა­უჩ­ნდეს სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თან ური­ერ­თო­ბი­სას. მარ­ტო­ხე­ლებს გა­უ­საძ­ლი­სი სურ­ვი­ლი გა­უჩ­ნდე­ბათ ოჯა­ხის შექ­მნის. სხვა­თა შო­რის, ისიც უნდა ით­ქვას, რომ სიყ­ვა­რულ­ზე კი ოც­ნე­ბობთ, მაგ­რამ რე­ა­ლუ­რად, სა­პა­სუ­ხის­მგებ­ლო ნა­ბი­ჯის გა­დადგ­მას ერი­დე­ბით. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს მე­უღ­ლეს­თან გუ­ლახ­დი­ლო­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. რაც შე­ე­ხე­ბა ფი­ნან­სებს, ეცა­დეთ, ფული მო­ზო­მი­ლად ხარ­ჯოთ. ახალ და სარ­ფი­ან პრო­ექ­ტებ­ზე კი მუ­შა­ობთ, მაგ­რამ შე­მო­სა­ვალს ამა­ვე თვე­ში ნუ ელით. გაგრძელება
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif

გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
e87a93