ვის რა ელოდება დღევანდელი ახალმთავრეობის შემდეგ - ორკვირიანი პროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის

ვის რა ელოდება დღევანდელი ახალმთავრეობის შემდეგ - ორკვირიანი პროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის
16 ოქ­ტომ­ბერს ახალმთვა­რე­ო­ბა გვაქვს სას­წო­რის ზო­დი­ა­ქო­ში. ეს არის პარტნი­ო­რო­ბის, დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბი­სა და ჰარ­მო­ნი­ის ნი­შა­ნი. იყა­ვით პო­ზი­ტი­ურ გან­წყო­ბა­ზე. ეცა­დეთ, მიმ­ზიდ­ვე­ლად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დეთ სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის­თვის, პარტნი­ო­რე­ბის­თვის. სრუ­ლად ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე შე­გიძ­ლი­ათ იხი­ლოთ ვრცე­ლი სტა­ტია .

ახლა კი ვნა­ხოთ, რა გე­ლით ამ ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქის ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით. პროგ­ნო­ზი შე­გიძ­ლი­ათ ნა­ხოთ თქვე­ნი მზის მი­ხედ­ვით. აგ­რეთ­ვე, თუ იცით, სად მდე­ბა­რე­ობს თქვე­ნი ას­ცენ­დენ­ტი და მთვა­რე, მათ პროგ­ნო­ზებ­საც გა­ე­ცა­ნით.

ვერ­ძი


მეტი ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­აქ­ცი­ოთ პარტნი­ო­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბებს - სა­სიყ­ვა­რუ­ლო­საც და საქ­მი­ან­საც. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი კონ­ტრაქ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას. თქვე­ნი მმარ­თვე­ლი
პლა­ნე­ტა - მარ­სი ახლა რეტ­როგ­რა­დუ­ლია. გა­და­ხე­დეთ პარტნი­ო­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბებს, გა­მო­ას­წო­რეთ შეც­დო­მე­ბი ან და­უს­ვით წერ­ტი­ლი თქვენ­თვის უსი­ა­მოვ­ნო კავ­ში­რებს. გა­და­ხედ­ვას ითხოვს კონ­ტრაქ­ტე­ბიც. შე­იძ­ლე­ბა რა­ღაც შე­გეც­ვა­ლოთ კლი­ენ­ტებ­თა­ნაც. ასეთ ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე გირ­ჩევთ მო­ა­წყოთ სა­ო­ჯა­ხო დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი. ზოგი შე­იძ­ლე­ბა მშო­ბე­ლი გახ­დეს (ან გა­ი­გოს რომ გახ­დე­ბა). ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა და­ქორ­წი­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტოს. აგ­რე­ვე, მარ­ტო­ხე­ლებს ელით რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა.

კურო


გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და ყო­ველ­დღი­უ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის სა­კი­თხე­ბი. გა­და­ი­ხე­დე­ბა თქვე­ნი საქ­მე­ე­ბი, კონ­ტრაქ­ტე­ბი, შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ სამ­სა­ხუ­რი. თუ პი­რა­დი ბიზ­ნე­სი გაქვთ, გა­და­ხე­დეთ საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებს, თქვენ­ზე მო­მუ­შა­ვე პერ­სო­ნალს. შე­იძ­ლე­ბა ზოგი შეც­ვა­ლოთ. გა­ი­ჩი­ნო ან თუ უკვე გყავთ, მეტი დრო და­უთ­მოთ ში­ნა­ურ ცხო­ვე­ლებს. ნუ და­ტო­ვებთ უყუ­რა­დღე­ბოდ თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბას. გა­მოჩ­ნდე­ბა ახა­ლი ექი­მი ან მკურ­ნა­ლო­ბის ახა­ლი მე­თო­დი. ანუ ახალმთვა­რე­ო­ბა თქვენ­თვის სა­სარ­გებ­ლოდ გა­მოვ­ლი­ნე­ბა. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რომ სა­ბო­ლო­ოდ გა­მო­ჯან­მრთელ­დეთ. თუ არა­ფე­რი გა­წუ­ხებთ, ჩა­ი­ტა­რეთ გეგ­მი­უ­რი გა­მოკ­ვლე­ვა. კარ­გი იქ­ნე­ბი, თუ ცხოვ­რე­ბის ჯან­საღ წესს და­ი­ცავთ, გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბით მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან. შე­გიძ­ლი­ათ უკვე გა­მოც­დილ დი­ე­ტა­საც კი მი­უბ­რუნ­დეთ.

ტყუ­პიახალმთვა­რე­ო­ბა გარ­თო­ბის, მხი­ა­რუ­ლე­ბი­სა და რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის გან­წყო­ბა­ზე და­გა­ყე­ნებთ. სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ, გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი, მი­უბ­რუნ­დეთ ჰო­ბის. მეტი დრო და­უთ­მოთ შვი­ლებს. მათ­თან ერ­თად სწავ­ლა­სა და მხი­ა­რუ­ლე­ბას. ზო­გი­ერ­თი, ვისი ცხოვ­რე­ბაც სცე­ნას­თა­ნაა კავ­შირ­ში, მე­ტად გა­მო­ავ­ლენს თა­ვის ნიჭს, შან­სი მო­გე­ცე­მათ სცე­ნა­ზე გა­მოს­ვლის. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რომ აღ­დგეს ის საქ­მე, რაც ადრე მი­ტო­ვე­უ­ლი გქონ­დათ. სპორ­ტსმე­ნებ­მა კი შე­იძ­ლე­ბა კარგ შე­დე­გებს მი­აღ­წი­ოთ ან წინა შე­დე­გი გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ. ზო­გი­ერ­თი შვე­ბუ­ლე­ბით დატ­კბე­ბა, ზოგს კი პირ­ვე­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი ეწ­ვე­ვა. ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ ყო­ფი­ლი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლიც და­გიბ­რუნ­დე­ბათ. აი, ურ­თი­ერ­თო­ბის გაგ­რძე­ლე­ბა კი უკვე თქვენს სურ­ვილ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

კირჩხი­ბი


ოჯა­ხუ­რი საქ­მე­ე­ბი, მშობ­ლე­ბი და სა­ბი­ნაო სა­კი­თხე­ბი უნდა მო­აგ­ვა­როთ. შე­იძ­ლე­ბა, სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდეთ და მო­ი­ნა­ხუ­ლოთ მშობ­ლი­უ­რი ად­გი­ლე­ბი, დიდი ხნის უნა­ხა­ვი ნა­თე­სა­ვე­ბი. შინ მო­გინ­დე­ბათ სტუმ­რე­ბის მი­ღე­ბა და მათ­თვის ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის მო­წყო­ბა. გა­გიჩ­ნდე­ბათ სურ­ვი­ლი, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ სა­ბი­ნაო სა­კი­თხე­ბი ან სუ­ლაც შე­ა­კე­თოთ მწყობ­რი­დან გა­მო­სუ­ლი ნივ­თე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოთ, რომ თქვენს ნა­თე­სა­ო­ბა­ში მა­ტე­ბაა, ან სუ­ლაც თქვენს ოჯახ­ში გაჩ­ნდეს ბავ­შვი. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რომ მო­გინ­დეთ ახალ ბი­ნა­ში გა­დას­ვლა, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი მი­სა­მარ­თის შეც­ვლა. შე­იძ­ლე­ბა დას­რულ­დეს თქვე­ნი სახ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბა. სა­ბო­ლო­ოდ გა­და­ი­ფორ­მოთ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბა, ან გა­ყი­დოთ ის, რა­საც დიდი ხა­ნია ყი­დით. თუ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა სა­შუ­ა­ლე­ბას გაძ­ლევთ, შე­ი­ძი­ნეთ ბი­ნის­თვის ან­ტიკ­ვა­რი­ა­ტი, თუნ­დაც ოჯა­ხი­დან გა­მო­ტა­ნი­ლი ნივ­თე­ბი.

ლომი


მე­გობ­რე­ბი და ყო­ველ­დღი­უ­რი ურ­თი­ე­რო­ბე­ბი გახ­დე­ბა აქ­ტუ­ა­ლუ­რი. შე­იძ­ლე­ბა გახ­შირ­დეს კონ­ტაქ­ტე­ბი და მი­მოს­ვლა მე­ზობ­ლებ­თან, და-ძმებ­თან ან მათ­ზე რა­ღაც ინ­ფორ­მა­ცი­ას მი­ი­ღებთ. თუ სა­ბუ­თე­ბის მოგ­რო­ვე­ბა-გა­ფორ­მე­ბით იყა­ვით და­კა­ვე­ბუ­ლი, ამ პე­რი­ოდ­ში თქვენ­თვის სა­სი­კე­თოდ და­ას­რუ­ლებთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სარ­ფი­ა­ნად გა­ყი­დოს თა­ვი­სი ნივ­თე­ბი. ზოგი კი ახალ სას­წავ­ლო ტრე­ნინგზე ჩა­ე­წე­როს, თუნ­დაც კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლე­ბელ კურ­სებ­ზე. კარ­გი პე­რი­ო­დია გა­მოც­დე­ბის გა­და­სა­ბა­რებ­ლად. თუნ­დაც მარ­თვის მოწ­მო­ბის ასა­ღე­ბად. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ტექ­ნი­კის ან ავ­ტო­მო­ბი­ლის შე­კე­თე­ბა გა­და­წყვი­ტოს. გა­მოჩ­ნდე­ბი­ან მე­გობ­რე­ბი ან ნა­თე­სა­ვე­ბი, რომ­ლებ­თა­ნაც დიდი ხანი არ გი­კონ­ტაქ­ტი­ათ. გაგრძელება
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif

გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
e87a93