ინტერვიუ

"როდესაც ადამიანს არ აქვს ჰარმონიული სექსი, ის არ არის ბედნიერი და ბოროტდება" - სექსოლოგი ზურაბ მარშანია ლიბიდოს დაქვეითებაზე

"როდესაც ადამიანს არ აქვს ჰარმონიული სექსი, ის არ არის ბედნიერი და ბოროტდება" - სექსოლოგი ზურაბ მარშანია ლიბიდოს დაქვეითებაზე
ლი­ბი­დოს, ანუ სქე­სობ­რი­ვი ლტოლ­ვის და­კარ­გვა ქა­ლებ­სა და მა­მა­კა­ცებ­ში საკ­მა­ოდ ხში­რი და სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მაა. პრობ­ლე­მა ყო­ველ­თვის არ­სე­ბობ­და, თუმ­ცა სექ­სო­ლო­გე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ბოლო წლებ­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში ამ სა­კი­თხით ექიმ­თან მი­მარ­თვი­ა­ნო­ბა გაზ­რდი­ლია.

სექ­სო­ლო­გი ზუ­რაბ მარ­შა­ნია სა­ქარ­თვე­ლო­ში გან­ქორ­წი­ნე­ბის გაზ­რდი­ლი რა­ო­დე­ნო­ბის ერთ-ერთი მი­ზე­ზად სწო­რედ სქე­სობ­რი­ვი ლტოლ­ვის და­კარ­გვას ასა­ხე­ლებს, თუმ­ცა, მისი თქმით, ხში­რად წყვი­ლე­ბი ამას ერ­თმა­ნეთ­თან სა­უ­ბარ­შიც კი არ აღი­ა­რე­ბენ.

"ლი­ბი­დოს დაქ­ვე­ი­თე­ბა კლი­ნი­კურ სექ­სო­ლო­გი­ა­ში გან­მარ­ტე­ბუ­ლია, რო­გორც სქე­სობ­რი­ვი ლტოლ­ვის შემ­ცი­რე­ბა. ეს შე­იძ­ლე­ბა და­ე­მარ­თოს რო­გორც ქალს, ისე მა­მა­კაცს. მსოფ­ლიო სტა­ტის­ტი­კით, ქა­ლებ­ში პრობ­ლე­მა მა­მა­კა­ცებ­ზე ხში­რად
გვხვდე­ბა. სამ­წუ­ხა­როდ, ქარ­თუ­ლი სტა­ტის­ტი­კა არ არ­სე­ბობს.
- ბა­ტო­ნო ზუ­რაბ, ძი­რი­თა­დად, რა ასა­კის პა­ცი­ენ­ტე­ბი მოგ­მარ­თა­ვენ?


- რო­გორც მა­მა­კა­ცი ასაკ­ში შეს­ვლის შემ­დეგ უფრო მო­წყვლა­დია სექ­სუ­ა­ლუ­რი დის­ფუნ­ქცი­ი­სად­მი, ასე­ვეა ქა­ლიც. მაგ­რამ იცით, რო­გო­რი მაქვს სტა­ტის­ტი­კა? - ხან­ში­შე­სუ­ლი ქარ­თვე­ლი ქალი ჩემ­თან არ მო­დის... და სა­ერ­თოდ, 50 წელს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლი ქარ­თვე­ლი ქალი ხში­რად უარს ამ­ბობს სექსზე. ფიქ­რო­ბენ, შვი­ლიშ­ვი­ლი მყავს და რა დროს ჩემი სექ­სი­აო. რა შუ­ა­შია შვი­ლიშ­ვი­ლი სექსთან, გა­მა­გე­ბი­ნეთ, ხალხნო? თუ ქალს შე­უძ­ლია, კარ­გა­დაა, რა­ტომ არ უნდა ჰქონ­დეს სექ­სი?

- რჩე­ვე­ბის სა­ხით, რას ეტყო­დით პო­ტენ­ცი­ურ პა­ცი­ენ­ტებს?

- ჯან­საღ სექსზე ზრუნ­ვი­სა და ექიმ­თან მის­ვლის გარ­და, სა­უ­ბარ­საც აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა, სექსზე ბევ­რი უნდა ვი­ლა­პა­რა­კოთ. მე-16 სა­უ­კუ­ნე­ში ფრან­გი მო­აზ­როვ­ნე მი­შელ დე მონ­ტე­ნი ამ­ბობ­და, "ვი­ლა­პა­რა­კოთ სექსზე მეტი".
დიახ, უნდა ვი­ლა­პა­რა­კოთ ხმა­მაღ­ლა სექსზე, სექ­სუ­ა­ლურ გა­ნათ­ლე­ბა­ზე, რომ ვი­ყოთ ბედ­ნი­ე­რე­ბი და ჯან­მრთე­ლე­ბი და რა თქმა უნდა, ექიმ­თა­ნაც უნდა მი­ვი­დეთ. სირ­ცხვი­ლი არ არის, ხალხნო, სექ­სო­ლოგ­თან მის­ვლა, სირ­ცხვი­ლია სექ­სუ­ა­ლუ­რი დის­ფუნ­ქცი­ის და­მალ­ვა და ეს ვერ გა­ი­გო მო­სახ­ლე­ო­ბის დიდ­მა ნა­წილ­მა.

- შე­იძ­ლე­ბა ერთ-ერთ მი­ზე­ზად გან­ვი­ხი­ლოთ მა­რი­ხუ­ა­ნის მოხ­მა­რე­ბა, ალ­კოჰო­ლი, ფსი­ქოტ­რო­პუ­ლი პრე­პა­რა­ტე­ბი?

- დიახ, შე­საძ­ლე­ბე­ლია, თუმ­ცა უფრო ხში­რად, 90-92 პრო­ცენ­ტში ეს ფსი­ქო­გე­ნუ­რი ფაქ­ტო­რი­დან მო­დის. ძა­ლი­ან ხში­რად მოგ­ვმარ­თა­ვენ ამ პრობ­ლე­მით პა­ცი­ენ­ტე­ბი, თუმ­ცა ქა­ლე­ბის მო­მარ­თვი­ა­ნო­ბა ნაკ­ლე­ბია. მა­მა­კა­ცი უფრო ბე­დავს.
არა­და, ქალ­ში უფრო მძი­მედ მიმ­დი­ნა­რე­ობს სექ­სუ­ა­ლუ­რი დის­ფუნ­ქცი­ე­ბი, სამ­კურ­ნა­ლო­დაც უფრო ძნე­ლია. ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში ქა­ლებს სექ­სუ­ა­ლუ­რი დის­ფუნ­ქცი­ის დროს ჯერ კი­დევ ეუ­ხერ­ხუ­ლე­ბათ ექიმ­თან მის­ვლა. რო­დე­საც ადა­მი­ანს არ აქვს ჰარ­მო­ნი­უ­ლი სექ­სი, მისი ცხოვ­რე­ბის ხა­რის­ხი იკ­ლებს, ის არ არის ბედ­ნი­ე­რი, ბო­როტ­დე­ბა, უკ­მა­ყო­ფი­ლოა ყვე­ლაფ­რით. ეს, რა თქმა უნდა, ცხოვ­რე­ბის ხა­რისხსა და სი­ცო­ცხლის ხან­გრძლი­ვო­ბა­ზე პირ­და­პირ მოქ­მე­დებს.

- რო­გორ ხდე­ბა მკურ­ნა­ლო­ბა?


- სექ­სო­ლო­გი ეძებს ჯერ დარ­ღვე­ვე­ბის მი­ზეზს, ფსი­ქო­გე­ნუ­რია დარ­ღვე­ვა თუ სხვა ტი­პის. არის თუ არა ლი­ბი­დოს დაქ­ვე­ი­თე­ბის მკურ­ნა­ლო­ბა მარ­ტი­ვი? სამ­წუ­ხა­როდ, არა და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად, ქა­ლებ­ში. მა­მა­კა­ცებ­ში შე­და­რე­ბით მარ­ტი­ვია, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ეს ტეს­ტოს­ტე­რო­ნის ნაკ­ლე­ბო­ბით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი. ქა­ლის სექ­სუ­ა­ლუ­რი დის­ფუნ­ქცი­ის მკურ­ნა­ლო­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად, ლი­ბი­დოს დაქ­ვე­ი­თე­ბის მკურ­ნა­ლო­ბა, უკი­დუ­რე­სად რთუ­ლი და ხან­გრძლი­ვია.

თან მა­მა­კაცს უფრო ჰყოფ­ნის მოთ­მი­ნე­ბა, ქა­ლებს - არა. ქალი ელის შე­დეგს პირ­ვე­ლი­ვე ვი­ზი­ტი­დან. აი, მო­ვე­დი, ბა­ტო­ნო ზუ­რაბ და მო­მარ­ჩი­ნეთ, მეტი აღარ მო­ვალ, მრცხვე­ნია. ვერ მო­ვარ­ჩენ ერთი ვი­ზი­ტით ადა­მი­ანს და ეს უნდა გა­აც­ნო­ბი­ე­რონ. გაგრძელება
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif
Warning: Division by zero in /var/www/public_html/libraries/wslib/media/image.php on line 553 Warning: Division by zero in /var/www/public_html/libraries/wslib/media/image.php on line 556 Warning: imagecreatetruecolor(): Invalid image dimensions in /var/www/public_html/libraries/wslib/media/image.php on line 419 Notice: Undefined property: wsImage::$dst_img_width in /var/www/public_html/libraries/wslib/media/image.php on line 420 Notice: Undefined property: wsImage::$dst_img_height in /var/www/public_html/libraries/wslib/media/image.php on line 420 Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/public_html/libraries/wslib/media/image.php on line 420 Warning: imagepng() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/public_html/libraries/wslib/media/image.php on line 1299 Warning: imagedestroy() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/public_html/libraries/wslib/media/image.php on line 1309
გამოკითხვა
რას ელოდებით ახალი წლისგან?
არქივის კალენდარი
e87a93