სიახლე

რატომ და როგორ აუმჯობესებს ბლოკნოტში წერა ადამიანის პროდუქტიულობას

რატომ და როგორ აუმჯობესებს ბლოკნოტში წერა ადამიანის პროდუქტიულობას

სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში ადა­მი­ა­ნებ­მა სა­წე­რი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი ქვი­დან და თი­ხი­დან პა­პი­რუ­სამ­დე და ეტ­რა­ტამ­დე გა­ნა­ვი­თა­რეს, მი­ვიდ­ნენ ქა­ღალ­დის გა­მო­ყე­ნე­ბამ­დე, დღეს კი ციფ­რულ ერა­ში ვართ და სა­მუ­შა­ოს ძი­რი­თად ნა­წილს კომ­პი­უ­ტე­რებ­ში ვას­რუ­ლებთ.

მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, რთუ­ლია ისე­თი ადა­მი­ა­ნის პოვ­ნა, რო­მე­ლიც შეხ­ვედ­რებ­სა თუ თათ­ბი­რებ­ზე მის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო სა­კი­თხებს ბლოკ­ნოტ­ში არ ინიშ­ნავს. მათ დიდ ნა­წილს შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი სა­მუ­შა­ოს სიაც ბლოკ­ნოტ­ში აქვს ჩა­მო­წე­რი­ლი და არა­ფე­რია იმა­ზე სა­სი­ა­მოვ­ნო, ვიდ­რე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის ხე­ლის ერთი მოძ­რა­ო­ბით მო­ნიშ­ვნა.

ციფ­რუ­ლი ერის და­წყე­ბას­თან ერ­თად, გაჩ­ნდა ვა­რა­უ­დე­ბი, რომ ის სა­კან­ცე­ლა­რიო ინ­დუსტრი­ის შე­სუს­ტე­ბას, სა­ბო­ლო­ოდ კი
და­სას­რულ­საც მო­ას­წა­ვებ­და, თუმ­ცა ისე­თი მსოფ­ლიო
ბრენ­დე­ბი, რო­გო­რე­ბი­ცაა, მა­გა­ლი­თად, “მო­ლეს­კი­ნი“ და „ჰუგო ბოსი“, სა­კან­ცე­ლა­რიო მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­ყიდ­ვე­ბის სიმ­ცი­რეს სუ­ლაც არ უჩი­ვი­ან. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მათი პრო­დუქ­ცია პრე­მი­უმ კლა­სი­საა და Luxury-ს მი­მარ­თუ­ლე­ბას ეკუთ­ვნის, გა­ყიდ­ვე­ბი წლი­დან წლამ­დე იზ­რდე­ბა. ადა­მი­ა­ნებს სურთ, საქ­მი­ა­ნი ჩა­ნა­წე­რე­ბი ძვირ­ფას ბლოკ­ნოტ­ში პრე­მი­უმ ხა­რის­ხის კალ­მით გა­ა­კე­თონ, ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი ამა­ვე კლა­სის ჩან­თით ატა­რონ. მთე­ლი ეს პრო­ცე­სი სა­სი­ა­მოვ­ნო გან­ცდებ­თან არის კავ­შირ­ში.

გარ­და ამ ფაქ­ტო­რი­სა, ხე­ლით წერა ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან, გო­ნებ­რივ გან­ვი­თა­რე­ბას­თა­ნაც არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, რის შე­სა­ხე­ბაც არა­ერ­თი კვლე­ვა ჩა­ტა­რე­ბუ­ლა.

სხვადასხვა კვლე­ვა­სა და უცხო­ურ მე­დი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბით გთა­ვა­ზობთ რამ­დე­ნი­მე მი­ზეზს, რო­გორ აუმ­ჯო­ბე­სებს სა­კან­ცე­ლა­რიო ნივ­თე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა მუ­შა­ო­ბი­სა და მე­ცა­დი­ნე­ო­ბის პრო­ცესს:

სა­კუ­თა­რი ხე­ლით მო­ნიშ­ნუ­ლი უკეთ გა­მახ­სოვ­რდე­ბა

ბავ­შვო­ბა­ში ყვე­ლას გვყავ­და თა­ნაკ­ლა­სე­ლი, რო­მელ­საც ერ­ჩივ­ნა, გაკ­ვე­თი­ლი ხე­ლით გა­და­ე­წე­რა და ისე და­ე­მახ­სოვ­რე­ბი­ნა. ეს შემ­თხვე­ვით არ ხდე­ბო­და ან რა­ი­მე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ახი­რე­ბა არ ყო­ფი­ლა. მკვლე­ვარ­თა ნა­წი­ლი ამ­ტკი­ცებს, რომ წერა უკეთ და­მახ­სოვ­რე­ბას­თან არის კავ­შირ­ში.

სწავ­ლი­სას ათა­სო­ბით ფრა­ზას ვკი­თხუ­ლობთ, სა­ი­და­ნაც შე­იძ­ლე­ბა, ნა­ხე­ვა­რი გა­მო­უ­სა­დე­გა­რი იყოს, ამ ყვე­ლაფ­რის გა­ცხრილ­ვა კი გო­ნე­ბას ხან­და­ხან უჭირს. მკვლე­ვარ­თა ნა­წი­ლი მი­იჩ­ნევს, რომ სა­ჭი­რო და და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ხე­ლით მო­ნიშ­ვნა და­მახ­სოვ­რე­ბის შანსს უფრო ზრდის, ვიდ­რე მისი კლა­ვი­ა­ტუ­რა­ზე აკ­რე­ფა.


ხე­ლით მო­ნიშ­ვნის კმა­ყო­ფი­ლე­ბა

ბლოკ­ნოტ­ში ჩა­მო­წე­რი­ლი ე.წ. To do list, ანუ შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი საქ­მე­ე­ბის სია შე­იძ­ლე­ბა ძა­ლი­ან ვრცე­ლი გეჩ­ვე­ნე­ბო­დეს, მაგ­რამ თი­თო­ე­უ­ლი საქ­მის გვერ­დით დას­მუ­ლი ნი­შა­ნი, რომ ის უკვე შე­ას­რუ­ლე, გარ­კვე­ულ­წი­ლად გაძ­ლევს მო­ტი­ვა­ცი­ას, შემ­დე­გიც გა­ა­კე­თო, იგი­ვე ნი­შა­ნი დას­ვა და ამით გა­მოწ­ვე­უ­ლი კმა­ყო­ფი­ლე­ბა იგრძნო.
სა­კან­ცე­ლა­რიო ნივ­თე­ბი კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბა­სა და ინ­სპი­რა­ცი­ას ახა­ლი­სებს

„კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბა ადა­მი­ა­ნებს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, ეფექ­ტუ­რე­ბი გახ­დნენ“, - ეს სი­ტყვე­ბი ეკუთ­ვნს ბილ გე­ითსს, პროგ­რა­მუ­ლი უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის უმ­სხვი­ლე­სი კომ­პა­ნი­ის თა­ნა­დამ­ფუძ­ნე­ბელ­სა და მსოფ­ლი­ო­ში სიმ­დიდ­რით მე­ო­რე ადა­მი­ანს, რომ­ლის ქო­ნე­ბაც 105 მი­ლი­არდ აშშ დო­ლარს შე­ად­გენს.

მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს, რა გხდით უფრო კრე­ა­ტი­ულს, მთა­ვა­რია, მას­თან წვდო­მა გქონ­დეთ. ხე­ლით წე­რის პრო­ცე­სი კოგ­ნი­ტურ პრო­ცე­სებ­ზე ზე­გავ­ლე­ნას ახ­დენს. ხე­ლით უფრო ნელა წერ, ვიდ­რე კლა­ვი­ა­ტუ­რა­ზე, შე­დე­გად, უფრო კარ­გა­დაც გა­მახ­სოვ­რდე­ბა და მეტი შან­სია, ამ პრო­ცეს­ში ახა­ლი იდე­ე­ბი და­გე­ბა­დოს.

ერთ-ერთი კვლე­ვის თა­ნახ­მად (http://eprints.lse.ac.uk/69182/), კლა­ვი­ა­ტუ­რა­ზე წე­რის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ხე­ლით წერა უფრო ემო­ცი­ურ პრო­ცე­სებ­თან არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და და­წე­რი­ლის გა­აზ­რე­ბა­ში უკეთ უწყობს ხელს.


ხა­რის­ხი­ა­ნი სა­კან­ცე­ლა­რიო ნივ­თე­ბით მუ­შა­ო­ბის კმა­ყო­ფი­ლე­ბა


სა­კუ­თა­რი ნა­მუ­შე­ვ­რით კმა­ყო­ფი­ლე­ბა საქ­მის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ნა­წი­ლია. ცხა­დია, ეს მუდ­მივ და გა­უ­აზ­რე­ბელ თვითკმა­ყო­ფი­ლე­ბა­ში არ უნდა გა­და­ი­ზარ­დოს, მაგ­რამ კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე მო­ტი­ვა­ცი­ას გაძ­ლევს, მომ­დევ­ნო უფრო უკეთ გა­ა­კე­თო.

ეს პრო­ცე­სი გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­სი­ა­მოვ­ნო ხდე­ბა, როცა შე­სა­ბა­მი­სი სა­მუ­შაო გა­რე­მო გაქვს შექ­მნი­ლი. თუ იმ ადა­მი­ა­ნებს შო­რის ხარ, ვისი საქ­მის გა­ნუყ­რე­ლი ნა­წი­ლი სა­კან­ცე­ლა­რიო ნივ­თე­ბია, მა­შინ მო­თხოვ­ნაც გექ­ნე­ბა, რომ ისი­ნი უმაღ­ლე­სი სტან­დარ­ტე­ბით იყოს დამ­ზა­დე­ბუ­ლი.

ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს იტა­ლი­უ­რი ბრენ­დის, „მო­ლეს­კი­ნის“ სა­კან­ცე­ლა­რიო ნივ­თე­ბი, რო­გორც ბლოკ­ნო­ტე­ბი, ისე კალ­მე­ბი, ჩან­თე­ბი, ორ­გა­ნა­ი­ზე­რე­ბი (ყვე­ლა ნივთს სჭირ­დე­ბა თა­ვი­სი ად­გი­ლი) და ბლოკ­ნო­ტე­ბი. „მო­ლეს­კინ­მა“ პო­პუ­ლა­რო­ბა თა­ვი­სი ვი­ზუ­ა­ლი­სა და ხა­რის­ხის გამო მო­ი­პო­ვა. მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის ტყა­ვის ყდე­ბი და დახ­ვე­წი­ლი დი­ზა­ი­ნი მას გა­მორ­ჩე­უ­ლო­ბას ანი­ჭებს. ამას­თან, კომ­პა­ნია ყო­ველ­თვის ბი­ო­დეგ­რა­დი­რე­ბად და ლი­მი­ტი­რე­ბულ კო­ლექ­ცი­ას აწარ­მო­ებს. მა­გა­ლი­თად, ბლოკ­ნო­ტე­ბის ნა­წი­ლი, რო­მე­ლიც „ბიბ­ლუ­სის“ ქსელ­შია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, მხო­ლოდ 9 999-იანი ტი­რა­ჟით არის და­ბეჭ­დი­ლი.

წიგ­ნის მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ „ბიბ­ლუს­ში“ გან­მარ­ტა­ვენ, რომ პრე­მი­უმ კლა­სის ეს ბრენ­დი მომ­ხმა­რე­ბელ­ში დიდი პო­პუ­ლა­რო­ბით სარ­გებ­ლობს. ამი­ტომ გა­და­წყვი­ტეს, წელს მათ­თვის სა­ჩუ­ქა­რი გა­ე­კე­თე­ბი­ნათ და ორი ან მეტი ნივ­თის შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში 20%-იანი ფას­დაკ­ლე­ბით სარ­გებ­ლო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ე­ცათ.


ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლო­ბა

რა თქმა უნდა, შე­გიძ­ლია ძა­ლი­ან ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი კომ­პი­უ­ტე­რის Desktop-ი გქონ­დეს, ყვე­ლა­ფე­რი სხვადასხვა სა­ქა­ღალ­დე­ში თე­მა­ტუ­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლო, მაგ­რამ ხან­და­ხან სა­სი­ა­მოვ­ნოა, როცა რა­ღა­ცას ფი­ზი­კუ­რად ორ­გა­ნი­ზე­ბულს ხე­დავ, როცა შე­გიძ­ლია, შე­ე­ხო და ისე გა­ას­წო­რო, რო­გორც თა­ვად გინ­და ან უბ­რა­ლოდ, ხაზი გა­და­უს­ვა და თა­ვი­დან და­წე­რო (ესეც სა­სი­ა­მოვ­ნო პრო­ცე­სია).

FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif

გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
e87a93