ჯანმრთელობა

რა უნდა იცოდეთ, თუ მწერმა გიკბინათ და რა სიმპტომებით ვლინდება ალერგია

რა უნდა იცოდეთ, თუ მწერმა გიკბინათ და რა სიმპტომებით ვლინდება ალერგია
ზა­ფხულ­ში მწე­რე­ბი დიდ პრობ­ლე­მებ­სა თუ საფრ­თხეს უქ­მნი­ან ადა­მი­ა­ნებს. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ზა­რალ­დე­ბი­ან ალერ­გი­უ­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბი, რო­მელ­თაც მეტი სა­შიშ­რო­ე­ბა ელით, თუმ­ცა ამ რის­კის ქვეშ შე­იძ­ლე­ბა ნე­ბის­მი­ე­რი აღ­მოჩ­ნდეს.

ცოტა ხნის წინ ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი შე­ა­ში­ნა და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში კრა­ზა­ნე­ბის მომ­რავ­ლე­ბამ. ისი­ნი, ვინც სა­კუ­თარ თავ­ზე გა­მოს­ცა­და მწე­რის კბე­ნა, ამ­ბო­ბენ, რომ თა­ვი­დან კო­ღოს ნაკ­ბე­ნე­ბი­ვით და­ა­ყა­რათ კან­ზე, იწყე­ბა ალერ­გია, შემ­დეგ შე­შუ­პე­ბა და სახე სივ­დე­ბა, რა­საც შე­საძ­ლოა, მოჰყ­ვეს ყე­ლის შე­შუ­პე­ბაც. ამი­ტომ დრო­უ­ლი რე­ა­გი­რე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია.


რა ზი­ა­ნის მო­ტა­ნა შე­უძ­ლი­ათ მწე­რებს, რო­გორ უნ
და მო­ვიქ­ცეთ, რომ მწერ­მა არ გვი­კ­ბი­ნოს და რა უნდა მო­ვი­მოქ­მე­დოთ ნაკ­ბე­ნის დროს - ამ თე­მა­ზე AMBEBI.GE-ს კი­თხვებს ალერ­გი­ი­სა და იმუ­ნო­ლო­გი­ის ცენ­ტრის ექი­მი-ალერ­გო­ლო­გი მა­დო­ნა დე­ვი­ძე პა­სუ­ხობს:

"ინ­სექ­ტუ­რი ალერ­გია მწე­რის ნაკ­ბე­ნის მი­მართ ალერ­გი­უ­ლი რე­აქ­ცი­აა. რო­მელ მწერს შე­უძ­ლია გა­მო­იწ­ვი­ოს ინ­სექ­ტუ­რი ალერ­გია? ამას ყვე­ლა მწე­რის ნაკ­ბე­ნი არ იწ­ვევს... ალერ­გი­ი­სას, ამა თუ იმ მწე­რის შხა­მის მი­მართ იმუ­ნო­ლო­გი­უ­რი მე­ქა­ნიზ­მე­ბი ირ­თვე­ბა, ან­ტის­ხე­უ­ლე­ბი გა­მო­მუ­შავ­დე­ბა, რაც იმუ­ნი­ტეტს მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა ახ­სოვს და ყო­ველ ჯერ­ზე, როცა კი ადა­მი­ანს შხა­მი­ა­ნი მწე­რი უკბენს, აუ­ცი­ლებ­ლად ექ­ნე­ბა რე­აქ­ცია. ეს რთუ­ლი იმუ­ნო­ლო­გი­უ­რი პრო­ცე­სია.

ალერ­გია ძი­რი­თა­დად ნესტრი­ან­სა და მკბენარ მწე­რებ­ზე ხდე­ბა.

ნესტრი­ან მწე­რებს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა: ფუტ­კა­რი, ბზი­კი, ნესტრი­ა­ნი ჭი­ან­ჭვე­ლა (ჩვენ­თან ნაკ­ლე­ბა­დაა გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი).

მკბე­ნარი მწე­რე­ბია: კოღო, რწყი­ლი, ზო­გი­ერ­თი ბუზი.


ექი­მი გვიხ­სნის იმა­საც, თუ რა სიმპტო­მე­ბით ვლინ­დე­ბა მწე­რის ნაკ­ბე­ნით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ალერ­გია:

"მწე­რის ნაკ­ბენ­ზე რე­აქ­ცია ად­გი­ლობ­რი­ვად, კა­ნის სი­წით­ლით, შე­შუ­პე­ბით ვლინ­დე­ბა. ეს ფი­ზი­ო­ლო­გი­ურ რე­აქ­ცი­ად ით­ვლე­ბა, მაგ­რამ თუკი ნაკ­ბე­ნის რე­აქ­ცია 10 სმ-ზე მე­ტია, გარ­და იმ ად­გი­ლი­სა, სა­დაც სი­წით­ლე და შე­შუ­პე­ბაა, ადა­მი­ანს სხვა ნა­წი­ლე­ბიც უშუპ­დე­ბა, მა­გა­ლი­თად, ტუჩი, თვა­ლი, ყური. ამას­თან, პა­რა­ლე­ლუ­რად თუ მთელ სხე­ულ­ზე ჭინჭრის ნა­სუს­ხის მსგავ­სი გა­მო­ნა­ყა­რიც აქვს, ხმის ტემ­ბრი ეც­ვლე­ბა, სუნ­თქვა უჭირს, მუ­ცე­ლი სტკი­ვა, აღე­ბი­ნებს, უვი­თარ­დე­ბა დი­ა­რეა, წნე­ვა ეცე­მა და გო­ნე­ბას კარ­გავს - ეს უკვე პა­თო­ლო­გი­უ­რი და ძლი­ე­რი ალერ­გი­უ­ლი რე­აქ­ცი­აა. გაგრძელება
ბეჭდვა
e87a93