როგორ მუშაობს დამწვრობის ცენტრი პანდემიისას და რატომ იმატა დამწვრობამ ბავშვებში

როგორ მუშაობს დამწვრობის ცენტრი პანდემიისას და რატომ იმატა დამწვრობამ ბავშვებში
მა­შინ, რო­დე­საც ინ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტე­ბი, ეპი­დე­მი­ო­ლო­გე­ბი, ვირუ­სო­ლო­გე­ბი ახა­ლი კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მი­ის წი­ნა­აღ­მდეგ აქ­ტი­უ­რად იბ­რძვი­ან, ალ­ბათ, ისიც სა­ინ­ტე­რე­სოა, რა ხდე­ბა სხვა პრო­ფი­ლის მქო­ნე კლი­ნი­კებ­ში, იქ, სა­დაც ვირუ­სი­ან პა­ცი­ენ­ტებს არ მკურ­ნა­ლო­ბენ, იკლო თუ არა ავად­მყო­ფე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბამ ან რა სა­ხის და­ა­ვა­დე­ბე­ბით აკი­თხა­ვენ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ებს ადა­მი­ა­ნე­ბი. ამ­ჯე­რად დამ­წვრო­ბის ცენ­ტრით და­ვინ­ტე­რეს­დით და ბა­ტონ გუგა ქა­ში­ბა­ძეს რამ­დე­ნი­მე კი­თხვით მივ­მარ­თეთ.

გარ­და იმი­სა, რომ ბა­ტო­ნი გუგა ექი­მია, კარ­გად ხა­ტავს კი­დეც. ბოლო წლებ­ში მის შე­მოქ­მე­დე­ბა­ში კა­რი­კა­ტუ­რუ­ლი ჟან­რის ნა­მუ­შევ­რე­ბიც გაჩ­ნდა, ბოლო თვე-ნა­ხევ­რის მან­ძილ­ზე კი მისი კა­რი­კა­ტუ­რე­ბი მხო­ლოდ „კო­ვიდ 19“-ის
თე­მას ეხე­ბა.

- დღე­ვან­დე­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ აქვს, ინ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტი ხარ თუ არა, ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­ფე­სი­ის ადა­მი­ა­ნი ჩარ­თუ­ლია და­ა­ვა­დე­ბას­თან ბრძო­ლა­ში. თი­თო­ე­უ­ლი ჩვენ­გა­ნის, მო­ქა­ლა­ქის საქ­ცი­ე­ლი სა­ბო­ლო­ოდ შე­დეგ­ზე აი­სა­ხე­ბა. თუ არ და­ვი­ცავთ აუ­ცი­ლე­ბელ წე­სებს, რთუ­ლია, სტა­ტის­ტი­კა­ზე გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნო. ცხა­დია, ამ ეტაპ­ზე, წინა პლან­ზე ინ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტე­ბი არი­ან, მაგ­რამ ამას­თან, არც სხვა დარ­გის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ვართ გა­ჩე­რე­ბუ­ლნი. ბევ­რი პა­ცი­ენ­ტი გვყავს... ამ რთულ ვი­თა­რე­ბა­ში თვე­ზე მე­ტია, ერ­თსა და იმა­ვე სიზ­მარს ვნა­ხუ­ლობ, რომ ჩვე­ნი კლი­ნი­კა იზო­ლა­ცი­ა­შია და პა­ცი­ენ­ტე­ბი მედ­პერ­სო­ნა­ლის გა­რე­შეა დარ­ჩე­ნი­ლი...

- რო­გორც ჩანს, მძი­მე რე­ა­ლო­ბა უკვე ყვე­ლა­ფერ­ზე ახ­დენს გავ­ლე­ნას, ამ შემ­თხვე­ვა­ში სიზ­მარ­ზეც...

- კი. დამ­წვრო­ბის ცენ­ტრი ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ერ­თა­დერ­თი სერ­ვი­სია ქვე­ყა­ნა­ში და ფაქ­ტია, რომ ძა­ლი­ან ბევ­რია სა­ნერ­ვი­უ­ლო. ფრთხი­ლად ვართ. რამ­დე­ნად გა­მოგ­ვდის, არ ვიცი. მხო­ლოდ ექი­მე­ბი კი არა, სა­დღაც გა­მომ­ძი­ებ­ლის ფუნ­ქცი­აც შე­ვი­თავ­სეთ. დიდი დრო მი­აქვს გა­მო­კი­თხვას, ანამ­ნე­ზის შეკ­რე­ბას. არის კა­ტე­გო­რია, რო­მე­ლ­საც სი­მარ­თლეს მარ­ტი­ვად ვერ ათ­ქმე­ვი­ნებ. ექი­მებს დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი თვა­ლი კი გვაქვს, მაგ­რამ ამ შემ­თხვე­ვა­ში გა­ას­მა­გე­ბუ­ლია ყუ­რა­დღე­ბა... ძა­ლი­ან შე­იც­ვა­ლა ადა­მი­ა­ნე­ბის ცხოვ­რე­ბის სტი­ლი. უცხოპ­ლა­ნე­ტე­ლე­ბის შე­მოს­ვლას უფრო წარ­მო­ვიდ­გენ­დი, ვიდ­რე იმას, რაც ახლა სამ­ყა­რო­ში ხდე­ბა.

მაგ­რამ რას ვი­ზამთ, რაც უფრო ადრე შე­ვე­გუ­ე­ბით და მი­ვი­ღებთ ამ რე­ა­ლო­ბას, უკე­თე­სი იქ­ნე­ბა.

- პა­ცი­ენ­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა შე­გიმ­ცირ­დათ?

- ჩვენ­თან პა­ცი­ენ­ტე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბამ მო­ი­მა­ტა. დამ­წვრო­ბის ცენ­ტრი დიდი დატ­ვირ­თვით მუ­შა­ობს. დად­გინ­და, რომ ამ პე­რი­ოდ­ში დამ­წვრო­ბას გან­სა­კუთ­რე­ბით ბავ­შვე­ბი ღე­ბუ­ლო­ბენ, რად­გა­ნაც სახ­ლში უწევთ ყოფ­ნა. რაც უფრო ხში­რად ვართ სახ­ლში, მით მეტ დროს ვა­ტა­რებთ სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში და ხში­რად ტრავ­მებს იქ ვღე­ბუ­ლობთ. სამ­ზა­რე­უ­ლო სახ­ლში ტრავ­მე­ბის­თვის ყვე­ლა­ზე სა­ხი­ფა­თო ად­გი­ლია.

მინ­და, მო­სახ­ლე­ო­ბას ვუ­თხრა, რომ ფრთხი­ლად იყ­ვნენ - ახლა მარ­თა­ლია, ყუ­რა­დღე­ბა გლო­ბა­ლურ საფრ­თხე­ებ­ზეა გა­და­ტა­ნი­ლი, მაგ­რამ ნუ მო­დუნ­დე­ბი­ან, უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნონ, რომ ჩვენ ირ­გვლივ პა­ტა­რა-პა­ტა­რა საფრ­თხე­ე­ბიც არ­სე­ბობს.

- ბოლო პე­რი­ო­დის შემ­თხვე­ვე­ბი­დან რა იყო ისე­თი, რა­მაც თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბა გა­მორ­ჩე­უ­ლად მი­იქ­ცია?

- ყვე­ლა შემ­თხვე­ვა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლია, თუმ­ცა იყო ასე­თი, როცა პა­ცი­ენტს სპირ­ტით ჰქონ­და ხე­ლე­ბი იდაყ­ვე­ბამ­დე გაწ­მენ­დილ-და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი, მაგ­რამ სი­გა­რეტს მო­უ­კი­და და აუ­ალ­და. გულ­მოდ­გი­ნე­ბა კარ­გია, მაგ­რამ თუ ამას არას­წორ მი­მარ­თუ­ლე­ბას მის­ცემთ, არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლო შე­დე­გიც მო­აქვს.

იყო ასე­თი ფაქ­ტე­ბიც, როცა სა­დღაც გა­ი­გეს, რომ კო­რო­ნა­ვირუ­სის­თვის ცხე­ლი წყლის მი­ღე­ბაა კარ­გიო და დამ­დუღ­რუ­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბიც გვყავ­და. ტუ­ჩე­ბი, საყ­ლა­პა­ვი და­იწ­ვეს. რო­დე­საც ამ ვირუს­თან და­კავ­ში­რე­ბით გა­ურ­კვე­ვე­ლია სი­ტუ­ა­ცია, ასეთ დროს ალ­ბათ ადა­მი­ანს ყვე­ლაფ­რის სჯე­რა... ფაქ­ტია, რომ ამ COVID 19-ს ძა­ლი­ან ბევ­რი ბუნ­დო­ვა­ნე­ბა ახა­სი­ა­თებს და უამ­რა­ვი მო­საზ­რე­ბაა მას­ზე გა­ჩე­ნი­ლი. თან, რაც დრო გა­დის, კი­დევ უფრო იხ­ლარ­თე­ბა რა­ღა­ცე­ბი. გაგრძელება
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif

გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
e87a93