COVID-19 და ორსულები - ვინ იმყოფება განსაკუთრებული რისკის ქვეშ და რა გავლენას ახდენს ვირუსი ბავშვის მომავალ ჯანმრთელობაზე?

COVID-19 და ორსულები - ვინ იმყოფება განსაკუთრებული რისკის ქვეშ და რა გავლენას ახდენს ვირუსი ბავშვის მომავალ ჯანმრთელობაზე?
"ორ­სუ­ლე­ბი ად­ვი­ლად და­ინ­ფი­ცი­რე­ბის გაზ­რდი­ლი რის­კის ქვეშ არ იმ­ყო­ფე­ბი­ან, თუმ­ცა 35 წლის ზე­მოთ, ჭარ­ბი წო­ნით და უკვე არ­სე­ბუ­ლი ქრო­ნი­კუ­ლი სა­მე­დი­ცი­ნო მგო­მა­რე­ო­ბე­ბით (ჰი­პერ­ტენ­ზია, დი­ა­ბე­ტი, ფილ­ტვის ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი) - COVID-19-ის მძი­მე და­ა­ვა­დე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის რის­კის ჯგუფს ქმნი­ან" - გან­მარ­ტავს ალერ­გი­ი­სა და იმუ­ნო­ლო­გი­ის ცენ­ტრის ალერ­გო­ლოგ-იმუ­ნო­ლო­გი მა­დო­ნა დე­ვი­ძე.

რა სიმპტო­მე­ბით შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს COVID-19 ორ­სუ­ლებ­ში, რაში მდგო­მა­რე­ობს მათთ­ში ამ ინ­ფექ­ცი­ის გარ­თუ­ლე­ბის რის­კი და რო­გორ უნდა და­იც­ვან თავი მის­გან, ამა­ზე ალერ­გო­ლოგ-იმუ­ნო­ლო­გი მა­დო­ნა ვა­სა­ძე ვრცლად გვე­სა­უბ­რე­ბა:

- ყვე­ლა­ზე გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი COVID-19-ის სიმპტო­მე­ბი ორ­სულ ქა­ლებ­ში ერთ-ერთი
ანა­ლი­ზის მი­ხედ­ვით (11 000 ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ორ­სუ­ლი) იყო: მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა (40%) და ხვე­ლა (39%). ნაკ­ლე­ბად ხში­რი სიმპტო­მე­ბი იყო: დისპნოე, მი­ალ­გია, გე­მოს და­კარ­გვა და დი­ა­რეა (10% -ზე მეტ ორ­სულ­ში).

ორ­სუ­ლე­ბი, თუკი მათ უვი­თარ­დე­ბათ COVID-19 -ის მძი­მე და­ა­ვა­დე­ბა, უმე­ტე­სად ინ­ტენ­სი­უ­რი თე­რა­პი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში ხვდე­ბი­ან. ასე­ვე ხში­რად ფილ­ტვე­ბის ინ­ვა­ზი­უ­რი ვენ­ტი­ლა­ცია სჭირ­დე­ბათ... არა­ორ­სუ­ლებ­თან შე­და­რე­ბით ორ­სუ­ლებ­ში კო­ვიდ-19-ის სიმპტო­მე­ბით უფრო მა­ღა­ლია სიკ­ვდი­ლო­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლიც. სხვა­დას­ხვა კვლე­ვის მი­ხედ­ვით, ორ­სუ­ლო­ბის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი მე­სა­მე ტრი­მესტრში, უფრო ხში­რად ვი­თარ­დე­ბა COVID-19-ის მძი­მე და­ა­ვა­დე­ბა.

- რო­მე­ლი ორ­სუ­ლე­ბი იმ­ყო­ფე­ბი­ან გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი რის­კის ქვეშ?


- გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი რის­კის ქვეშ იმ­ყო­ფე­ბი­ან ორ­სუ­ლე­ბი:

  1. ჭარ­ბი წო­ნით, ან სიმ­სუქ­ნით;
  2. ორ­სუ­ლო­ბამ­დე არ­სე­ბუ­ლი თან­მხლე­ბი და­ა­ვა­დე­ბე­ბით (ფილ­ტვის ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, დი­ა­ბე­ტი, ქრო­ნი­კუ­ლი ჰი­პერ­ტენ­ზია);
  3. ასა­კით 35 წელი და ზე­მოთ;
  4. სო­ცი­ა­ლურ-ეკო­ნო­მი­კუ­რად და­ბა­ლი ფე­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი;
  5. სა­მე­დი­ცი­ნო მუ­შა­კე­ბი და სხვა სა­ჯა­რო საქ­მი­ა­ნო­ბის სფე­რო­ებ­ში მოღ­ვა­წე ორ­სუ­ლე­ბი. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია რა­სობ­რი­ვი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბიც. შე­ი­ნიშ­ნე­ბა, რომ ფე­რად­კა­ნი­ა­ნე­ბი ან ეს­პა­ნუ­რი რა­სის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ორ­სუ­ლე­ბი, უფრო ავა­დო­ბენ მძი­მე COVID-19 -ით კავ­კა­სი­ურ რა­სას­თან შე­და­რე­ბით.

- გა­და­ე­ცე­მა თუ არა კო­რო­ნა­ვირუ­სი მუც­ლად­ყოფ­ნის დროს დე­დი­დან ნა­ყოფ­ზე და რა გარ­თუ­ლე­ბებს შე­იძ­ლე­ბა ვე­ლო­დეთ?


- ამ ეტაპ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ინ­ფექ­ცი­ის ვერ­ტი­კა­ლუ­რი გა­და­ცე­მა არ ხდე­ბა, თუმ­ცა ჯერ მა­ინც კარ­გად ცნო­ბი­ლი არ არის, თუ რა გავ­ლე­ნა შე­იძ­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნოს კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბამ ორ­სუ­ლო­ბის დროს ნა­ყოფ­ზე და მო­მა­ვალ­ში ბავ­შვის ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. სხვა­დას­ხვა კვლე­ვის თა­ნახ­მად, COVID-19-ით და­ა­ვა­დე­ბულ ორ­სულ ქა­ლებს უფრო ხში­რად და­უ­ფიქ­სირ­დათ ნა­ად­რე­ვი მშო­ბი­ა­რო­ბა, უფრო ხში­რად დას­ჭირ­დათ სა­კე­ის­რო კვე­თა, ხოლო ახალ­შო­ბი­ლე­ბი უმე­ტე­სად მოხ­ვდნენ ნე­ო­ნა­ტო­ლო­გი­ურ გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში.

- ორ­სუ­ლებს ნიღ­ბის ტა­რე­ბა უჭირთ. რა რე­კო­მე­ნა­ცი­აა ასეთ დროს?


- ორ­სუ­ლებ­ში ხში­რია სუნ­თქვის გაძ­ნე­ლე­ბის ეპი­ზო­დე­ბი ფი­ზი­ოლ­გი­უ­რა­დაც. ეს და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ნა­ყო­ფის ზრდასთნ ერ­თად ანა­ტო­მი­ურ ზე­წო­ლას­თან ფილ­ტვებ­ზე. ასეთ პა­ცი­ენ­ტებ­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხია პან­დე­მი­ის დროს ნიღ­ბის ტა­რე­ბის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა. მსოფ­ლიო ჯან­დაც­ვის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის თა­ნახ­მად, სა­მე­დი­ცი­ნო ნიღ­ბის სწო­რი გა­მო­ყე­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, იგი არ ამ­ცი­რებს ჟანგბა­დის დო­ნეს ან არ იწ­ვევს ადა­მი­ა­ნის მიერ ნახ­ში­რორ­ჟან­გის დიდი დო­ზით ჩა­სუნ­თქვას. ნიღ­ბის ტა­რე­ბა შე­იძ­ლე­ბა იწ­ვევ­დეს მხო­ლოდ მცი­რე დის­კომ­ფორ­ტს, აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია, თქვე­ნი­ვე უსაფრ­თხო­ე­ბის მიზ­ნით თავი არ აა­რი­დოთ ნიღ­ბის ტა­რე­ბას, გან­სა­კუთ­რე­ბით და­ხუ­რულ სივ­რცე­ებ­სა და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი თავ­შეყ­რის ად­გი­ლებ­ში. რო­გორც ვი­ცით ნიღ­ბის ტა­რე­ბა 100%-ით ვერ გვი­ცავს და­ინ­ფი­ცი­რე­ბი­სა­გან, თუმ­ცა ასე­თის დროს, ორ­გა­ნიზ­მში ხვდე­ბა ვირუ­სის გა­ცი­ლე­ბით ნაკ­ლე­ბი რა­ო­დე­ნო­ბა და რაც და­ა­ვა­დე­ბის შე­და­რე­ბით მსუ­ბუ­ქი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბით ვლინ­დე­ბა.

- და­საშ­ვე­ბია თუ არა ძუ­ძუ­თი კვე­ბა ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი დე­დის მიერ არა­ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ჩვი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში?


- ძუ­ძუ­თი კვე­ბა და ბავ­შვის მოვ­ლა, ჰი­გი­ე­ნის წე­სე­ბის დაც­ვით, შე­საძ­ლე­ბე­ლია კო­ვი­დინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი დე­დის შემ­თხვე­ვა­შიც. სა­ჭი­როა კვე­ბის წინ ხე­ლე­ბის და­ბა­ნა, მკერ­დის ჰი­გი­ე­ნა და ნიღ­ბის გა­კე­თე­ბა ყო­ველ­თვის ბავ­შვთან მი­ახ­ლო­ვე­ბი­სას. განაგრძეთ კითხვა
FaceBook ბეჭდვა
კომენტარები / 0 /
კომენტარი ჯერ არ გაკეთებულა
loadign_gif
გამოკითხვა
რომელ კატეგორიას ნახულობთ ყველაზე ხშირად?
არქივის კალენდარი
ორ სა ოთ ხუ პა შა კვ
2627282930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
e87a93